Witaj na stronie polskiej społeczności w Parafii Świętego Franciszka z Asyżu


Bracia franciszkanie naszej parafii


Kościół St Francis of Assisi nadal otwarty

Kościoły w Anglii pozostają otwarte pomimo lockdown'u, który wprowadzono we wtorek 5 stycznia 2021. Nasz kościół pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu nie zmienił godzin otwarcia, nie wprowadzono również żadnych nowych obostrzeń w kościele.

„Otwarte kościoły kluczowe dla odporności psychicznej podczas lockdown'u”
Pokrzepiające słowa wypowiedziane w oświadczeniu Kardynała Vincenta Nichols'a.

Wraz z ogłoszeniem nowego lockdown'u dla Anglii w celu powstrzymania szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19, kardynał Vincent Nichols, przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, powiedział:

„Regularne praktykowanie wiary w Boga jest dobrze ugruntowanym źródłem zarówno osobistej odporności, jak i oddanej służby potrzebującym. Taka odporność i wytrwała służba są niezbędne w tych trudnych okolicznościach.

„Cieszę się, że nie podjęto żadnych działań, które utrudniałyby lub ograniczały to niezbędne źródło energii dla dobra wspólnego. Parafie katolickie będą nadal służyć potrzebom swojej lokalnej społeczności ”.

Pełne oświadczenie i wytyczne rządu można przeczytać na stronie: www.cbcew.org.uk


Godziny otwarcia kościoła od 2 grudnia:

Istnieje kilka wytycznych Konferencji Biskupów Anglii i Walii:

Będziemy również zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości. Połowa ławek nie będzie dostępna do siedzenia, ale wystawimy więcej krzeseł. Prosimy o przyniesienie własnych maseczek zakrywających usta i nos zgodnie z wytycznymi rządu.


Nowe zarządzenia dotyczące obostrzeń związanych z covid'em

Witamy w kościele pod wezwaniem św. Franciszka

Cieszymy się, że jest on otwarty i że chcesz się tu modlić. By tak pozostało, prosimy cię...

...włóż maskę (nie dotyczy zwolnionych);
...zdezynfekuj ręce wychodząc;
...wypełnij track & trace: poprzez zeskanowanie kodu QR lub wpisując swoje dane na kartkach dostępnych przy wejściu;
...zachowaj dystans społeczny wewnątrz kościoła.


Nie lubimy patrzeć jak wychodzisz, ale prosimy cię o sprawne opuszczenie kościoła, aby nasi znakomici sprzątający mogli go przygotować na kolejną Mszę Świętą!
Dziękujemy!!!


Do tych, którzy przyjmują Komunię Świętą.

...podczas pandemii przyjmowanie Komunii na język jest odradzane;
...prosimy więc o przyjmowanie Komunii Świętej na dłoń, bez klękania;
...kapłan może udzielić Komunię Świętą na język, jednak po każdym takim razie musi zdezynfekować ręce;
...dlatego, jeżeli czujesz, że nie możesz przyjąć Komunii Świętej na dłoń, to prosimy cię zaczekaj i otrzymasz ją na język zaraz o zakończeniu Mszy Świętej.

Maksymalna dozwolona liczba osób w tym Kościele to 88. Przepraszamy tych, którzy nie będą mogli do niego wejść po osiągnięciu tego limitu.


Druga Niedziela zwykła - (17.1.2021)

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie - Pierwsza Księga Samuela 3,3b-10.19; Psalm - Psalm 40(39); Drugie czytanie - Pierwszy list do Koryntian 6,13c-15a.17-20; Ewangelia - Ewangelia wg św. Jana 1,35-42.

Pierwsze czytanie

Widzenie Samuela

3 Samuel zaś spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. 4 Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». 5 Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. 6 Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać». 7 Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. 8 I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. 9 Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu.
10 Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».
19 Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

1 Sm 3,3b-10.19

Psalm

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ps 40(39)

Drugie czytanie

Swoboda obyczajów

13 Bracia: Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 15 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?
17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 18 Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

1 Kor 6,13c-15a.17-20

Ewangelia

Świadectwo uczniów

35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» 39 Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. 42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr.

J 1,35-42


Rozważanie

Mówienie i słuchanie to podstawowe czynności, poprzez które komunikujemy się z innymi ludźmi. Człowiek musi umieć słuchać, aby mieć co powiedzieć. Młody Samuel, oddany na służbę w świątyni, został pouczony o tym, aby słuchać głosu Pańskiego: „mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10) – takimi słowami odezwał się do Boga, wzywającego jego imienia. Ten młody chłopiec miał taką zdolność słuchania, którą otrzymał jako dar od Boga. „Przekształcać zdolność w umiejętność, jest celem wszelkiego wychowania” – mawiał J. Goethe. Rozpoznać zdolności i je rozwijać w młodym człowieku powinien każdy nauczyciel. W swoim życiu możemy znaleźć takich wychowawców, którzy to realizowali w procesie naszego kształcenia, albo też stwierdzić ze smutkiem, że takich było… niewielu.
Jedno jest pewne, Jezus Chrystus jest nauczycielem, który zna człowieka i potrafi go wychowywać, poprzez dar z własnego życia. Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, tzn. (z gr.) zaczęli Mu towarzyszyć, pozostali u Niego, a byli to Jan i Andrzej. Zdolność słuchania zaszczepił w nich Jan Chrzciciel, który wskazał Jezusa jako Mesjasza. Możemy dostrzec w tym procesie wychowania pewną sztafetę: jeden nauczyciel przekazuje swych uczniów kolejnemu rabbi, a ten okazuje się być Mistrzem: „jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23,10). To Jezus, mający słowa życia wiecznego (zob. J 6,68), powołał Piotra, zmieniając mu imię i czyniąc go głową Kościoła: ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18). Słuchać, w biblijnym znaczeniu, to nie znaczy tylko usłyszeć na własne uszy, ale słuchać sercem, całym sobą i okazać posłuszeństwo usłyszanemu słowu.
Słowo ma taką moc, że kształtuje nasze myślenie, naszą świadomość. Często niejako „przylegamy sobą” do słów usłyszanych w mediach, wypowiadanych przez znanych ludzi i uznajemy je za prawdziwe. Trudniej nam już czasem zmienić zdanie, gdy okazują się one kłamstwem. Albo zaczynamy wątpić we wszystko i wszędzie doszukiwać się w świecie manipulacji i zła. Dlatego tak to ważne, aby selekcjonować słowa, informacje. Warto się zastanowić: czy wszystkiego musimy słuchać, o wszystkim wiedzieć, czy każda informacja jest równie ważna? Może zabraknąć nam czasu i przestrzeni na usłyszenie rzeczy naprawdę dla naszego życia ważnych. Współczesny człowiek szczególnie świadomie musi tworzyć sobie przestrzeń ciszy. Tym bardziej jest to ważne dla chrześcijanina – potrzeba nam ciszy i czasu na modlitwę, aby być z Mistrzem, aby Go słuchać. I aby usłyszeć, że On każdego z nas zaprasza do relacji, do kształtowania nas – bo do końca życia będziemy Jego uczniami, nawet jeśli sami staniemy się wychowawcami innych: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel” (Łk 6,40).
Na pytanie Jezusa: „czego szukacie?”, uczniowie również zapytali: „gdzie mieszkasz?” (dosł. z gr. pozostajesz). Ten dzień spędzili z Nim. Mistrz uczy całym swoim życiem, nie tylko słowem. Św. Tomasz z Akwinu tak tłumaczy ten fragment: Jezus bada zaś szczególnie ich intencję. Bo nie wszyscy, którzy idą za Chrystusem, mają tę samą intencję. Niektórzy idą za Nim ze względu na dobra materialne, inni natomiast dla dóbr duchowych. Pyta ich przeto Pan, czego chcą: „Czego szukacie?”; nie po to, aby się dowiedzieć, lecz aby Mu objawili swoje intencje, stali Mu się bliższymi, oraz aby pokazać, że są godni słuchania Go.
Można spodziewać się, że Andrzej z entuzjazmem oznajmił swemu bratu nowinę o spotkaniu Mesjasza. Nabył umiejętności rozeznawania sytuacji i przyprowadzania innych do Jezusa. Było tak również w przypadku Greków, którzy chcieli widzieć Jezusa. Andrzej im to „widzenie” umożliwił (zob. J 12,22). Umiejętność słuchania i działania tak, aby inni spotkali Jezusa i zachwycili się Jego osobą, to zadanie ewangelizatora. W przeżywanym właśnie Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, ważne jest, by uświadomić sobie, że podzielona wspólnota Kościoła tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Panu może być jedno. Wspólnota Jego uczniów musi nieustannie uświadamiać sobie i do tego się wychowywać, że „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4,5-6).
Pytaj Pana codziennie: gdzie mieszkasz, gdzie chcesz mnie dziś zaprowadzić, jakie dziś masz dla mnie słowo, czego dziś chcesz mnie nauczyć? Pozwól się Jemu prowadzić, abyś z entuzjazmem i przekonaniem mógł innym świadczyć: znalazłem(am) Pana i do Niego przyprowadzać kolejnych uczniów.

S. Kinga
Kainonia Św. Pawła w Kielcach
https://rmissio.pl/


Ogłoszenia i wydarzenia w parafii

Pamiętajmy w naszych modlitwach o osobach chorych z naszej parafii

Terry Halpin, Kath Heffeman, Barbara Edwards, Kevin Roberts, Margaret Davis, Hilary Linty, Patrick Hannah, Elle Mae Dunne, Elaine Bruce, Colin Williams, Christopher Browne, Gill Wright, Emma Noble, Veronica Comerford, Julia Milan, Eleanor Milan and Colette Lazenby.